Om sidan

Copyright

All text och bilder på personalft.com är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får alltså INTE utan vårt tillstånd återge bilder och text från personalft.com
Detta gäller både för personligt bruk och i kommersiella sammanhang.

Cookies

personalft.com använder cookie-filer för användaranpassning och trafikanalys

Vad är en cookie

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webplats med cookies få information om att webplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En coo­kie är en fil som gör det möj­ligt att iden­ti­fi­era dig som besö­kare på en webb­plats. Coo­kien spa­ras i det kom­mu­ni­ka­tions­me­del (exem­pel­vis smart phone, läsplatta eller dator) som du använ­der dig av för att webb­plat­sen skall kunna känna igen dig nästa gång du besö­ker denna.

Ditt sam­tycke till att ta emot coo­kies

Genom att det kom­mu­ni­ka­tions­me­del som du använ­der dig av är inställt på sådant sätt att coo­kies tillåts sam­tyc­ker du till att ta emot coo­kies från vår webbplats.

Välja bort cookies

Du kan själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte och du har även möjlighet att återkalla samtycke att ta emot cookies.

Hur du gör detta beror på vilket kom­mu­ni­ka­tions­me­del du använder

- smartphone ändrar du nor­malt inställ­ning­arna för tele­fo­nens webbläsare

- läsplatta ändrar du nor­malt inställ­ning­arna i ope­ra­tiv­sy­ste­met och

- dator kan du ändra inställ­ning­arna i din webbläsare.

När du besöker de delar av personalft.com som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste ditt kom­mu­ni­ka­tions­me­del vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Läs mer om cookies

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.